අලි බන්ධනාගාරේ සිටි අලි 37න් 33ක් අතුරුදන්

හොරව්පතාන, මොටගොනෑව ප්‍රදේශයේ වන අලි සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා පවත්වා ගෙන යනු ලබන මිනි පුර අලි බන්ධනාගරයේ සිටින වන අලින් සංඛාව 37ක් ලෙස ලේඛනවල සටහන්ව තිබුණද වර්තමානව වන විට එහි සිටින වන අලි ප්‍රමාණය 04ක් බවට පත්ව ඇති බව වාර්තාවේ.
අක්කර 2700ක් භුමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත මෙම මිනි පුර අලි බන්ධනාගායට අයත්.
ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඉතා දරුණු ලෙස මනුෂ්‍ය ඝාතනයන් සිදු ඇති වන අලීන් රැසක් මෙම ස්ථානයට ගෙනැවිත් දමා ඇත.
මේ අතර දීර්ඝ කාලයක සිට අසනීප තත්ත්වයෙන් සිටින වන අලින් මෙම ස්ථානයේ සිටින බවත් ඔවුන් ගැන කිසිදු සොයා බැලීමක් සිදු නොවන බව අමාත්‍යවරයාට එහිදී දැක ගැනීමට හැකිව තිබේ.
මෙම බන්ධනාගරයට මීට කලකට ඉහතදී ඉතා දුර්ලභ වන අලියෙක් වන තිනි දළයාද ගෙනවිත් ඇති අතර එම අලියාද මෙම ස්ථානයේ අද වන විට දැක ගැනීමට නොමැති බව ද සදහන්.
මිනිපුර අලි බන්ධනාගරයේ සිටි අලින්ට සිදුවුයේ කුමක් ද ?
වනජීවි අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යතුමනි, මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *