සුරා සැල් අරින වසන වෙලාව වෙනස් කෙරේ – දැන් රෑටත් බොන්න පුළුවන්

දිවයින පුරා පිහිටි සුරා ඇළවිසැල් විවෘතව තබන වේලාව වෙනස්කර තිබෙනවා. ඒ පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 10.00 දක්වා විවෘතව තැබීමටයි මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත්තේ

මෙතෙක් සුරාසැල් විවෘතව තැබුණේ පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 09.00 දක්වාය.