බෞද්ධයින්ට මැර ප්‍රහාරයක්.. වීඩියෝ දර්ශන මෙන්න

ඉන්දියාවේ දලිට් අම්බෙඩ්කාර් බෞද්ධයින්ට මැර ප්‍රහාර. උත්සවයට හා පැමිණි බෞද්ධ ජනතාවට බලවත් හානි දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර ඇත.එම වීඩියෝව

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *