මනමාලයාට අවුරුදු 40යි මනාලියට වයස අවුරුදු 8යි මදුසමයේදී දැරිය මිය යයි

මේ කියන්න යන්නේන්නම් දුක හිතෙන පුවතක් මනාලයාට 40 මනාලියට වයස 8 මදුසමයේදී දැරිය මිය යයි මේක පුදුම ලෝකයක්..බාල වයස් විවහා යේමනයේ වැඩිපුරම සිදුවන රටක් බවට වාර්තා වනවා මේ කියන්න යන්නේ ඒ වගේ විවාහයක් නිසා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් ගැනයි මදුසමය දවසේ වයස අවුරුදු 8ක දැරියක් මදුසමය දවසේ මිය යනවාපහතින් බලන්න එම වීඩියෝව