මම ඇයව පුද්ගලිකව හඳුනනවා දිනේෂ් චන්දිමාල්, ගංගා මෑණියන් ගැන සියල්ල හෙළිකරයි

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=K4foJ61ueY0