රුපියලේ වටිනාකම තවදුරටත් පිරිහෙයි

2016 වසරේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයටඑරෙහිව සියයට 3.8 ක අවප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2016 වසර අවසානයේ සිට 2017 මැයි මස 23 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී, තවදුරටත් සියයට 1.8 ක අවප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කර තිබේ.

 

අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වල විනිමය අනුපාතිකවල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් 2017 මැයි මස 23 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල යූරෝවලට එරෙහිව සියයට 8.0 කින් ද, ඉන්දියානු රුපියලට එරෙහිව සියයට 6.7 කින් ද, ස්ටර්ලින් පවුමට එරෙහිව සියයට 7.1 කින් ද, ජපන් යෙන්වලට එරෙහිව සියයට 6.2 කින් ද, ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට එරෙහිව සියයට 5.1 කින්  සහ කැනේඩියානු ඩොලරයට එරෙහිව සියයට 1.7 කින් ද අවප්‍රමාණය වී ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ.