ලොතරැයි මිල ඉහළට

ලොතරැයි සඳහා නිෂ්පාදන බද්දක් හඳුන්වා දීමට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අනුව අහඹු ලෙස දිනුම් අදිනු ලබන අයිතිකරුවන් සඳහා අංක කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍ර විකිණීමෙන් සහ ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් මුදල් උපයනු ලබන සෑම ලොතරැයියක් සඳහා ම 15% ක් හෝ ප්‍රවේශ පත්‍රයකට රු. 5/- ක් යන දෙකෙන් වැඩි අගය මත නිෂ්පාදන බද්දක් අයකරනු ලබන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

අදාළ නිෂ්පාදන බදු අනුප්‍රමාණයන් 2017 ජනවාරි 01 දින සිට ගෙවිය යුතු බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.