ඉරාජ්ගේ අලුත්ම ගිතය 60 + ( HOT NIGHT )

හිනා නොවී බලන්න ….. පොඩි අය බලන්න එපා …….