ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග ගිවිසුම අත්සන් කරන්න 17ක් එකඟයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග වාර්ෂිකව අත්සන් කරනු ලබන ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් 17 දෙනෙකු මේ වන විට එකඟ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතය පවසයි.

වර්ෂයක් පාසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග වාර්ෂික ගිවිසුම් සඳහා එළඹෙයි.

නමුත් මේ වසරේ පැවති ගිවිසුම්හි ඇතුළත් කරුණු කාරණා වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට විරෝධය පළ කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ක්‍රීඩකයින් 17 දෙනෙකු ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා එකඟ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතය පවසයි.

b