ඩෙංගු මදුරුවා වඳභාවයට පත්කිරීමේ ක්‍රමයක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් කෘමීන් තුළ ඇති බැක්ටීරියාවක් මගින් ඩෙංගු මදුරුවන්ගේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් සොයාගෙන ඇතැයි රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ පරපෝෂිත වේදය පිළිබඳ මහාචාර්ය විමලධර්ම අබේවික්‍රම මහතා ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අනුව පරීක්ෂණාගාර තුළදී මුල්වාදිය නැමැති බැක්ටීරියාව ඩෙංගු මදුරුවාගේ පිරිමි සතුන්ට ඇතුළු කිරීමෙන් ඒ සතුන් වඳභාවයට පත්කර පරිසරයට මුදාහැරීම තුළීන් ඩෙංගු මර්දනය කළ හැකි බව විමලධර්ම මහතා පෙන්වා දෙයි. වඳභාවය පත් කළ ඩෙංගු පිරිමි මදුරුවා ගෑණු මදුරුවන් හා එක්වීමෙන් ඩෙංගු කීටයින්ගේ ගහණය අඩුවන බවත් මහාචාර්යවරයා ප්‍රකාශ කෙළේය.

ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා හි ජාත්‍යන්තර පරිමාණුක ශක්ති එජන්සිය හා ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ සහාය ද ඇතිව රාගම වෛද්‍යපීඨයේ දී මෙම පර්යේෂණ සිදුවන බවද විමලධර්ම මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය. පර්යේෂණාගාර තුළ පරමාණු විකිරණ ශක්තිය භාවිතාකර පිරිමි මදුරුවන් වඳභාවයට පත්කර පරිසරයට මුදා හැරීමෙන් ද ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ පරීක්ෂණයක් ද දියත්කර ඇති බව පැවසු ඒ මහතා ඒ තුළින්ද ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අඩුකර ගතහැකි බව පෙන්වා දෙයි.

උඩවලව සමූහ බී.ඒ.‍පොඩිමහත්මයා

z